Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

'De Ark' behoort tot de scholengemeenschap 'Scholen met de Bijbel Vlaanderen', die negen scholen (tien vestigingen) omvat:

- gewoon basisonderwijs:

 • School met de Bijbel 'De Springplank' Aarschot 
 • School met de Bijbel ' 't Piepelke' Bilzen
 • School met de Bijbel 'De Schatkist' Brussel
 • School met de Bijbel 'De Padvinder' Genk
 • School met de Bijbel 'Gaspard de Coligny' Gent
 • School met de Bijbel 'den Akker' Lommel
 • School met de Bijbel 'de Ark' Marke
 • School met de Bijbel 'de Wegwijzer' Mechelen

- buitengewoon basisonderwijs:

 • School met de Bijbel 'Mijn Oogappel' Marke

'De Ark' is een school voor gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs (BaO). 'Mijn Oogappel' is een school voor buitengewoon lager onderwijs (BuBao).

De Ark en Mijn Oogappel zijn 2 Scholen met de Bijbel onder één dak.  Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen beide scholen, wat resulteert in verschillende integratie-activiteiten; bijvoorbeeld: niveaulezen, gezamenlijke projecten, weekvieringen en schoolfeesten, sportactiviteiten, uitstappen, …

Elk kind is welkom op de School met de Bijbel 'de Ark', indien de ouders instemmen met het pedagogisch project van de school.

Bij inschrijving moeten de ouders kiezen tussen het pedagogisch project 'onderschrijven' (wat inhoudt dat zij het eens zijn met het levensbeschouwelijke fundament van de school) of 'respecteren' (wat betekent dat zij het persoonlijk niet eens zijn met het levensbeschouwelijke fundament van de school, maar dat zij wel instemmen met het feit dat hun kinderen in elk opzicht zullen deelnemen aan het pedagogisch programma van de school.)

Alle kinderen zijn welkom op onze school, dus ook leerlingen met bijzondere noden.  Elk geval wordt afzonderlijk beoordeeld om te zien of de school voldoende draagkracht heeft voor deze bijzondere noden.

De School met de Bijbel 'de Ark' is voorstander van inclusie indien dit de beste keuze is voor het kind en indien dit de draagkracht van de school niet overstijgt.

Elke vraag voor inclusie wordt apart bekeken met de ouders, met het zorgteam en met het pedagogische team van de school. Als blijkt dat inclusie in het belang van het kind is en haalbaar is voor de school, zullen we alles doen wat mogelijk is om uw kind die kans te geven.

Onze school beschikt over een lift en is goed toegankelijk voor kinderen in een rolstoel.

Niet-leerplichtige leerlingen : 
•    Afwezigheid door ziekte melden aan klastitularis/secretariaat (056/240440).

Leerplichtige leerlingen (vanaf 6 jaar) : 
•    Is het kind drie of minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
•    Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. 
•    Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. 
•    Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen (ODET) worden niet aangerekend aan de ouders.

Kosten om het onderwijs aangenamer te maken zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, zwemmen of materialen die verplicht kunnen worden door de school, vallen onder de scherpe maximumfactuur. Die wordt aangerekend aan de ouders.

Scherpe maximumfactuur: voor materialen en activiteiten

Wat valt eronder?

 • Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar lang gratis zwemmen) ...
   

 • Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist welk materiaal, je kan niet zelf naar een goedkoper alternatief zoeken:
  • Je moet het materiaal op school aankopen.
  • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type  map.

Hoe hoog?

Voor dat soort kosten kan de school een maximumbedrag per schooljaar aan jou doorrekenen. Dat maximumbedrag is de ‘scherpe maximumfactuur’.  Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur - schooljaar 2017-2018

Niveau Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur
Kleuters 45 euro
Lager onderwijs 90 euro

Naar boven

Minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen

Wat valt eronder?

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen. Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

Hoe hoog?

In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan ouders van kleuters geen bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op meerdaagse uitstap mogen gaan. In de praktijk doen heel weinig scholen dat.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

Geïndexeerd bedrag van de minder scherpe maximumfactuur: 

Aan het einde van het lager onderwijs bedraagt de minder scherpe maximumfactuur:in het schooljaar 2019-2020: 440 euro.

 

De ouders van de leerlingen nemen volgens het Decreet BaO de eindbeslissing inzake:
•    De overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB; 
•    Het volgen van een achtste schooljaar lager onderwijs, mits gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. 

In alle andere gevallen neemt het schoolbestuur de eindbeslissing inzake het vormen van de leerlingengroepen en/of het al dan niet zittenblijven van de leerling, op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad.

 

Indien u als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan u beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op:

•    wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend);

•    wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1    Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. U moet dit gesprek schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail.

2     Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop u de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan uw kind.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3     De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden:

-    De directeur vindt dat uw argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen.

  -    De directeur vindt dat uw argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Uw ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

4     Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:

Naam van de voorzitter: Gregory GOUDESEUNE

Naam schoolbestuur: VZW Inrichting School met de Bijbel 'de Ark'

Adres van de maatschappelijke zetel van de vzw schoolbestuur: Bruyningstraat 56A - 8510 Marke (Kortrijk)

of

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

het beroep is gedateerd en ondertekend;

het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

5       Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

6       De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

7    In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

 

 

De normale schooluren zijn als volgt:

 

 • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.45u tot 12.20u en van 13.20u tot 15.35u
 • op woensdag: van 8.45u tot 11.40u

Onze school biedt vrijblijvend de mogelijkheid tot voorschoolse en/of naschoolse opvang.

Er is voorschoolse opvang van 7.30u tot 8.30u in de polyvalente ruimte van de school.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er naschoolse opvang in het leerlingenrestaurant en/of buiten op de speelplaats van 16.00u tot 17.30u.

Op woensdagmiddag is er naschoolse opvang van 12.00u tot 12.30u.

De voor- en naschoolse opvang kost €0,75 per begonnen half uur en wordt via de schoolfactuur aangerekend.

Leerlingen die ingeschreven zijn in 'de Ark' of 'Mijn Oogappel' (Marke) kunnen gebruik maken van het busvervoer georganiseerd door vzw 'tot Bevordering van School met de Bijbel de Ark’. Uw kind wordt vervoerd door het busvervoer van bovenvernoemde vzw. De school vraagt een kilometervergoeding individueel vervoer aan de overheid. Dit bedrag wordt betaald aan de vervoerende vzw.


Bijdrage ouders :

 • abonnement: €43 per gezin per maand
 • occasionele ritten:
  • €1/rit/kind (afstand < 4km)
  • €3/rit/kind (afstand > 4km)

Het busvervoer wordt via de maandelijkse schoolfactuur aangerekend.

 

De school begint stipt om 8.45u. Laatkomers moeten zich aanmelden bij de directeur of het secretariaat en worden vergezeld naar de klas. Zij krijgen hier ook telkens een meldingsbriefje. Ook als u uw kind komt brengen en u bent laattijdig dan komt u eerst bij het secretariaat. Dit is heel belangrijk naar de aanwezigheden toe alsook naar de maaltijden toe. Wij moeten de aantallen van de maaltijden iedere dag opnieuw bevestigen.

Ja, er is een mogelijkheid om warm te eten op school. De maaltijden worden klaargemaakt door traiteur Hanssens en worden zeer gewaardeerd door de kinderen.

Een warme maaltijd kost €2,50 voor de kleuters en €3,00 voor de leerlingen van de lagere school. Vóór een warme maaltijd wordt altijd soep opgediend (zonder meerprijs)

Leerlingen die hun eigen boterhammen meebrengen, kunnen - indien zij dat wensen - soep krijgen op school. De soep kost €0,70.

Als uw kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, heeft het onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet u als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft uw kind een niet-chronische ziekt, dan voegt u een medisch attest toe waaruit blijkt dat uw kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft uw kind een chronische ziekte, dan heeft hebt u een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat uw kind onderwijs mag krijgen.

Heeft uw kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van uw kind noodgedwongen wordt verlengd of als uw kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet uw kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. U hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

Heeft uw kind een chronische ziekte, dan heeft uw kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van uw kind op onze school. U hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

Uw kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als uw kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

Als uw kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we u als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraarom de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we uw aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

De school kan in overleg met u ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met u concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Met vragen hierover kunt u steeds terecht bij de directeur.

 

Kleuters:

Gelieve op de dagen waarop uw kind sportles krijgt (watergewenning of turnles) sportieve kledij aan te trekken: kledij waarin uw kleuter gemakkelijk kan bewegen en die hij/zij zelf gemakkelijk kan aan-en uittrekken. U hoeft geen turnpantoffels mee te geven naar school, maar wilt u er wel voor zorgen dat uw kind op die dagen sportieve schoenen draagt? Zo gaat er geen tijd verloren met het aandoen van schoenen en kan de sportles meteen van start gaan. Indien u vragen of opmerkingen heeft, laat gerust iets weten!

Het is dus zeker geen verplichting om turnkledij aan te kopen. De sportjuf vraagt dit omdat de kinderen zo gemakkelijker kunnen bewegen. Sommige kleuters geraken gefrustreerd wanneer ze bv schoenen aanhebben waarmee ze moeilijker kunnen klimmen (bv ballerina-schoenen). Best ook niet de mooiste kleertjes aantrekken op die dagen, want natuurlijk kruipen we ook wel eens op de grond.

 

Lager onderwijs

In het Lager dragen de leerlingen een T-shirt, een zwarte short en turnpantoffels (wie dat wil kan op school voor €7,00 een T-shirt kopen.)

Gelieve dit na iedere vakantie terug gewassen mee te geven zodat de leerlingen meteen na een vakantie terug in orde zijn.

De kleutertjes van K2 en K3 gaan op regelmatige basis zwemmen. De ouders krijgen bij het begin van het schooljaar een zwemkalender. Om de veiligheid te waarborgen werkt de sportleerkracht van het kleuter met kleine groepjes. 

De leerlingen van het lager gaan elke week zwemmen.

Bij het zwemmen dragen de kinderen een zwembroek of zwempak (geen zwemshort of bikini.)

 

Doordat de kleuters niet werken met een wekelijks systeem krijgen zij wel de kans om zwemgerief van school te lenen. Dit wordt vanzelfsprekend aangerekend op de schoolfactuur (2,50 euro.) Dit zwemgerief wordt op school gewassen.

Kinderen van het lager onderwijs die hun zwemgerief vergeten, gaan wel mee naar het zwembad en doen hun turngerief aan. De zwembeurt wordt aangerekend.

Wanneer kleuters of leerlingen om bepaalde (medische) redenen niet mogen deelnemen, moet u dit als ouder altijd noteren in het heen-en-weer-schriftje of in de agenda. Indien er geen reden wordt aangegeven, dan wordt er deelgenomen aan de zwemles.

Onze school floreert dank zij de hulp van veel vrijwilligers die zich op onbaatzuchtige wijze inzetten voor de goede werking van de school.

Wie graag vrijwilligerswerk wil doen op school, mag zich melden bij de directie. Er wordt een vrijwilligerscontract opgemaakt, zodat de vrijwilliger gedekt is door de verzekering van de school. Vrijwilligers moeten een bewijs van goed gedrag en zeden model 2 voorleggen, omdat ze in contact komen met minderjarigen.

Vrijwilligers kunnen helpen bij:

 • busvervoer
 • busbegeleiding
 • maaltijden
 • schoonmaak
 • niveaulezen
 • luizencontrole
 • vriendenkring
 • enz.

De school heeft een actieve Vriendenkring die bestaat uit ouders, leerkrachten en sympathisanten van de school. De Vriendenkring komt een viertal keer per schooljaar samen om buitenschoolse activiteiten te organiseren. De opbrengst van deze activiteiten wordt geïnvesteerd in zaken die de leerlingen en/of de school ten goede komen.

Alle vragen en opmerkingen voor de Schoolraad kunnen doorgemaild worden naar info@smdb-ark.be. Ze worden rechtstreeks aan de voorzitter van de Schoolraad bezorgd.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, met de juiste dosering en toedieningswijze.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be